ساختبرنامه های کاربردی و زیر ساخت های فروشگاه اینترنتی

اهدافیادگیری

پس ازتکمیل این فصل، می توانید :

- مراحلاصلی ساخت برنامه کاربردی فروشگاه اینترنتی را مورد بحث قرار دهید.

- برنامههای کاربردی اصلی فروشگاه اینترنتی را شرح داده و فهرستی از عملکردهای اصلی رابیان کنید.

- فهرستیاز گزینه های اصلی ساخت برنامه کاربردی فروشگاه اینترنتی را به همراه مزایا و معایب آن ها بیان کنید.

- با طرزاستفاده از فروشگاه اینترنتی سرویس برنامه کاربردی ASPآشنا شوید.

- بستههای نرم افزاری و برنامه های کاربردی فروشگاه اینترنتی را شرح دهید.

- روش هایمختلف اتصال برنامه کاربردی فروشگاه اینترنتی به سیستم ها و پایگاه های داده نهاییرا شرح دهید.

- اهمیت وزیربنای فنی سرویس های فروشگاه اینترنتی در برنامه های کاربردی فروشگاه اینترنتیرا مورد بحث قرار دهید.

- ساختارسرویس گرا (SOA) و ارتباط آن با برنامه های کاربردی فروشگاهاینترنتی را درک کنید.

-معیارهای انتخاب بسته نرم افزاری مناسب را شرح دهید.

- اهمیت وکاربرد فایل های گزارش در برنامه های کاربردی فروشگاه اینترنتی را بشناسید.

- اهمیتتحلیل کاربردی ومدیریت سایت را توضیح دهید.


1-9آشنایی با چارچفروشگاه اینترنتی ساخت برنامه های کاربردی فروشگاه اینترنتی

تنوع مدلها و برنامه های کاربردی فروشگاه اینترنتی که می تواند مربوط به یک فروشگاه کوچکیا بازاری جهانی باشد، نیاز به روش ها و راهکارهای متفاوتی دارد. فروشگاه های کوچکدارای چند مولفه کلیدی بیشتر نیستند که می توان آن ها را از طریق HTML، Java یا زبان های دیگر برنامه نویسی ایجاد کرد. ضمناً می توان آن ها رابا استفاده از بسته های تجاری که توسط ASP ارائه می شود بهسرعت پیاده سازی کرد. برنامه های کاربردی ویژه یا بزرگ تر فروشگاه اینترنتی را میتوان به صورت شرکتی یا از طریق پیمانکاری ایجاد کرد. برای ساخت برنامه های کاربردیمتوسط یا بزرگ تر باید بین سیستم های اطلاعات موجود مانند پایگاه های داده شرکت،اینترانت ها ، ERP وسایر برنامه های کاربردی یکپارچگی کاملی برقرار کنید. بنابراین روال کار ساختسیستم های فروشگاه اینترنتی ممکن است متفاوت باشد. البته در بیشتر موارد مراحلاستانداردی را شامل می شوند.

روال ساختهر برنامه فروشگاه اینترنتی معمولاً شامل پنج مرحله اصلی است که در شکل 1-9 میبینید این مراحل را در ادامه می بینید:

شکل 1-9مراحل کار ساخت برنامه کاربردی فروشگاه اینترنتی