مرحله اول: بررسی، شناسایی و برنامه ریزی سیستم های فروشگاه اینترنتی برنامه های کاربردی فروشگاه اینترنتی مانند تمام سیستم های اطلاعاتی دیگر معمولاً ساخته می شوند تا مراحل کار تجارت راساده تر کنند. بنابراین برنامه ریزی این سیستم ها باید با در نظر گرفتن برنامه کلیشرکت و نیازهای آن صورت گیرد. مراحل کار باید به گونه ای سازماندهی شوند تا ازپشیتبانی سیستم ITموجود برخوردار شوند. به علاوه، هر برنامه کاربردی باید با دقت و با استفاده ازمتدهای مختلف( مانند eMethodology)تحلیل شوند تا اطمینان حاصل شود کارآیی لازم برای پاسخگویی به نیازهای تجاری وکاربران را داشته و توازن بین هزینه ها و مزایای آن ها برقرار است( رجوع کنید به فصل پنجم ) این فعالیت ها ممکن است پیچیده به نظر برسند اما ضروری هستند به خصوصبرای سیستم هایی که برای ساخت ، عملکردپشتیبانی آن ها هزیه های بالایی مورد نیاز است. در پایان این مرحله بایدتصمیم خود را برای استفاده از برنامه کاربردی خاص اتخاذ کرده و جدول زمان بندی،بودجه و مسئولیت های موجود راشناسایی کرده باشید. این مرحله از کار معمولاً درخودشرکت ( درصورت لزوم با استفاده از نظر مشاور) انجام می گیرد. تمام مراحل دیگر رامی توانید یا در خود شرکت یا توسط پیمانکار انجام دهید.