مرحله دوم: ایجاد ساختار کلی فروشگاه اینترنتی

منظور ازساختار کلی فروشگاه اینترنتی برنامه ای برای سازماندهی زیر ساخت ها و برنامه هایکاربردی سایت است. این برنامه مشتمل بر اطلاعات و داده های مورد نیاز برای دستیابی به اهداف و دورنمای تجاری، ماژول های کاربردی روی آناجرا می شوند و نیز امنیت ، انعطاف پذیری و قابلیت اعتماد به برنامه هایکاربردی و منابع انسانی و مراحل مورد نیاز برای پیاده سازی ساختار کلی است.

ازابزارهای IT و روش های متفاوتی می توانید برای ایجادساختار کلی برنامه کاربردی استفاده کنید (مانند Kendalland Kendall 2005) چون ایجاد ساختار کلی روالی با ارتباط متقابل است، روش هاییمشتمل بر همکاری مانند JAD برای شناسایی ودستیابی به نیازهای سیستم بیشتر مفید واقع می شوند.

از نتایجبه دست آمده از مرحله دوم برای برنامه ریزی استراتژیک استفاده می شود. بر اساسنتایج این مرحله ممکن است مجموعه طرح های برنامه کاربردی تغییر کند. برای مثالکمیته تصمیم گیرنده ممکن است پروژه خاصی را بسیار محدود کند زیرا ریسک آن زیاداست. به محض گرد آوری ساختار کلی و تایید نهایی پروژه ، باید در مورد طرز ساختبرنامه فروشگاه اینترنتی تصمیم گرفته شود.