مرحله سوم: انتخاب گزینه مناسب برای ساخت برنامههای کاربردی فروشگاه اینترنتی را می توان از طریق چندین راهکار مختلف ساخت که دربخش 3-9 در مورد آن ها بیشتر شرح خواهیم داد. گزینه های اصلی عبارتند از : - ساخت سیستم در خود شرکت - استفاده از پیمانکار برای ساخت سیستم سفارشی برای شما - خریداری برنامه کاربردی موجود و نصب آن با اعمال تغییرات یابدون تغییر، توسط خود شرکت با پیمانکار - اجاره نرم افزار استاندارد از ASP- شراکت یا همکاری با شرکتی دیگر که در نتیجه آن بتوانید ازبرنامه کاربردی فرد دیگری استفاده کنید. - اجاره نرم افزار استاندارد از ASP- شراکت یا همکاری با شرکتی دیگر که در نتیجه آن بتوانید ازبرنامه کاربردی فرد دیگری استفاده کنید. - ورود به بازار فروشگاه اینترنتی ثالثی مانند یک سایت مزایده، سایت خرید اجناس مزایده یا بازار بورس کالا که قابلیت های مورد نیاز را دراختیار اعضای خود قرار می دهد ( می توانید از Yahoo!Storeاستفاده کنید)- استفاده از ترکیبی از روش های فوق در بخش5-9 با معیارهای انتخاب هر یک ازاین گزینه ها بیشتر آشنا می شوید. به محض انتخابهر یک از این گزینه ها باید سیستم مربوطه را بسازید. در پایان این مرحله برنامهکاربردی برای نصب و پیاده سازی آماده است. فرقی نمی کند از کدام گزینه استفادهکنید، به هرحال باید پیمانکار و یا نرم افزاری را انتخاب کرده و سپس با آن ها کارکنید( رجوع کنید به بخش 8-9 )